Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

More findings on Flash 10.1.53.64 issues

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Morbus

more options

I've just discovered that if I change the dom.ipc.plugins.enabled.npswf32 value to False during the run of firefox and doesn't restart it everything works GREAT!!

Meaning - flash content runs thru plugin-container, flash version is 10.1.53.64 & no crashes...

If any of you guys know if there is a bug associated with this issues - please tell me or post the data yourself.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello.

If you want to search the bug database, check bugzilla. But this is probably a bug with Flash, not with Firefox. Unless, of course, all plugins are having problems, in which case, maybe I can help you?