Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I install the Flash player plugin the browser (v.3.6.8) crashes when opening a page with flash content. When I uninstall the plugin, the browser is OK. How to fix this? I need the flash.

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jazzy45

more options

I tried it also with an earlier version of Firefox, but it didn't work.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try uninstalling your sound card driver in Device Manager and reboot your PC.