Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I'm trying to view my security cameras but there's no add-on according to Firefox. Internet Explorer opens the link (IP Address) in a widow called "Web Application Manager". I want to find out how to run this in Firefox.

  • 1 trả lời
  • 46 gặp vấn đề này
  • 71 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi adamk75

more options

What is "Web Application Manager" in IE??

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If it's the same system as the one we have at work (and it sure sounds like it), then it requires an ActiveX plugin, which means you need IE.