Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have lost the URL space bck button, file/view/customize buttons all are gone

  • 1 trả lời
  • 15 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TXGuy

more options

I have lost the URL space

This happened

Every time Firefox opened

several days ago..your answers all assume I have a utilities bar

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; BTRS27913; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; yie8)

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

"file/view...": That's the Menu Bar; see below. "I have lost the URL space": The URL/location/address bar is on the Navigation Toolbar; see "Navigation Toolbar, Bookmarks Toolbar and other Toolbars"below. You may also need to see the articles under "Also see:" if just the URL/location bar is missing from the Navigation Toolbar.

Can't see the Menu Bar (File, Edit, View, History, Bookmarks, Tools, Help)? Turning the Menu Bar on and off is a new feature in version 3.6. (~~red:Linux & OSX see~~: Restore the Menu bar in Firefox ) Windows Method 1. Hold down the key and press the following letters in this exact order: V T M then release the key Windows Method 2. Tap once on the F10 key, while the Menu bar is visible, choose "View > Toolbars", click "Menu Bar" so that a check mark is placed next to Menu Bar Windows Method 3. Tap once and release the key. The Menu Bar will be displayed; then choose ~~red:V~~iew > ~~red:T~~oolbars and click on ~~red:M~~enu Bar so that a check mark is placed next to Menu Bar The Menu Bar should now be displayed permanently, unless you turn it off again using View > Toolbars. Check mark = displayed, NO check mark = not displayed. See:

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Menu+bar+is+missing

http://kb.mozillazine.org/Toolbar_customization#Restoring_missing_menu_or_other_toolbars Navigation Toolbar, Bookmarks Toolbar and other Toolbars under View > Toolbars. Clicking on one of them will place a check mark (display) or remove the check mark (not displayed). To display the Status Bar, View, then click Status bar to place a check mark (display) or remove the check mark (not displayed). Full Screen mode http://kb.mozillazine.org/Netbooks#Full_screen

Also see: Back and forward or other toolbar buttons are missing Customize Firefox controls, buttons and toolbars How to customize the toolbar