Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get a tool bar?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

I transferred the Comcast home page from Int explorer to firefox. There is no tool bar. How do I get a tool bar?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox uses a different method to create toolbars than IE, and a toolbar created for IE will not work in Firefox.

Check the site that created the toolbar for IE to see if they have a version of the toolbar for Firefox. I am guessing from your post that it is a Comcast toolbar, so check with Comcast for a Firefox version of the toolbar.