Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The two upper columns with tools and browsing square are missing, how do I make them come back?

  • 1 trả lời
  • 98 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Shawn

more options

I pushed a button by accident and suddenly they werent there and now I cant browse, check history, settings etc

Giải pháp được chọn

Menu Bar (File, Edit, View, History, Bookmarks, Tools, Help)

Press ALT V T M (CTRL V T M on Macs) on your keyboard. This should restore the menu bar (Firefox 3.6) You can also restore the menu bar by pressing Alt and going to View | Toolbars | Menu bar

Navigation Toolbar

Press Alt V T N (CTRL V T N on Macs) on your keyboard.

Other toolbars

View | Toolbars | Select the desired Toolbar

Other steps to try

Try restoring the default set by going to View | Toolbars | Customize | Restore Default Set. This will put the toolbars back in the default place. You should do this if you are missing specific icons on the Navigation Toolbar

Safe Mode

You May need to reset toolbars and controls via Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode Make sure you completely close Firefox first. When you get to the Safe Mode window, select Reset toolbars and controls and then Make Changes and Restart.

Links:

Restore the Menu bar in Firefox

Customize Firefox controls, buttons and toolbars

Navigation buttons like back, home, bookmarks and reload are missing

Hope this helps!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 16

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Menu Bar (File, Edit, View, History, Bookmarks, Tools, Help)

Press ALT V T M (CTRL V T M on Macs) on your keyboard. This should restore the menu bar (Firefox 3.6) You can also restore the menu bar by pressing Alt and going to View | Toolbars | Menu bar

Navigation Toolbar

Press Alt V T N (CTRL V T N on Macs) on your keyboard.

Other toolbars

View | Toolbars | Select the desired Toolbar

Other steps to try

Try restoring the default set by going to View | Toolbars | Customize | Restore Default Set. This will put the toolbars back in the default place. You should do this if you are missing specific icons on the Navigation Toolbar

Safe Mode

You May need to reset toolbars and controls via Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode Make sure you completely close Firefox first. When you get to the Safe Mode window, select Reset toolbars and controls and then Make Changes and Restart.

Links:

Restore the Menu bar in Firefox

Customize Firefox controls, buttons and toolbars

Navigation buttons like back, home, bookmarks and reload are missing

Hope this helps!