Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is there a way to block unwanted photo ads on websites?

  • 1 trả lời
  • 11 gặp vấn đề này
  • 799 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Shawn

more options

I have children & go to various streaming movie sites, but recently there has been a bombardment of unwanted photos of young women composedly from Russia. Is there a way to block the photos or the ads?

This happened

Every time Firefox opened

== I accecced the sites like "fastpasstv.com"

Tất cả các câu trả lời (1)

more options