Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get Firefox to use an MP4 player other than Flash?

  • 1 trả lời
  • 95 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TXGuy

more options

Need to update the application or extension that Firefox opens to read H.264 content from Livestream.

This happened

Not sure how often

== Livestream began broadcasting H.264 encoding ( MP4 ) and this is choppy in Flash

Tất cả các câu trả lời (1)

more options