Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I no longer have the ability to click a link in my e mail through aol..i used to have an option that said enable links but it no longer appears

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

I am running firefox version 3.6.8 with a win XP system. I can no longer click on a link in my aol mail. There used to be an option within the body of the e mail that i used to be able to click which would allow me to enable the link in the message and now that doesnt appear anymore. I try to click on a link and the toolbar on the bottom looks like it is trying to connect but it never does

Operating system

Win XP

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I was afraid it was just me. Maybe it was in the upgrade to firefox 3.6.8 as I think it worked one or two upgrades ago.