Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox 3.6 ignores width and height of javascript open for new window

  • 3 trả lời
  • 33 gặp vấn đề này
  • 210 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

javascript onclick to open a sized new window no longer works with firefox starting with verison 3.6. This works with IE 8 and firefox 3.7 and lower.

This happened

Every time Firefox opened

== firefox 3.6 update

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Screen shot of test code.

more options

I have checked the setting and in 3.6 it is under: Advanced JavaScript Settings: I do have 'Move or resize existing windows' checked. There is no 'Allow Scripts to...' check box.

I am the original poster.

more options