Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why the "Downloading the latest applications" bar constantly running?

  • 1 trả lời
  • 139 gặp vấn đề này
  • 45 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

There is a blue bar at the top that says "Downloading the latest applications" that is constantly running.

This happened

Every time Firefox opened

== Updated to 3.6.6 (or 3.6.8)

Giải pháp được chọn

The "Downloading the latest applications" problem can be caused by the MSN® Toolbar (Tools > Add-ons > Plugins)

See Troubleshoot issues with plugins like Flash or Java to fix common Firefox problems

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 4

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

The "Downloading the latest applications" problem can be caused by the MSN® Toolbar (Tools > Add-ons > Plugins)

See Troubleshoot issues with plugins like Flash or Java to fix common Firefox problems