Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Saving Firefox bookmarks/favorites

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

I am running Windows XP and for some reason Firefox will not start up. I want to re-install but want to save my bookmarks so that i can import them back in. Does anyone know where this bookmark/favorite file might be located?

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2; AskTbCCS/5.8.0.12304)

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

They are stored in a file called places.sqlite in your profile folder.

For details of how to find the profile folder see http://kb.mozillazine.org/Profile_folder_-_Firefox

The Firefox won't start - find solutions article may also be of use.