Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

In Windows 7,

  • 1 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

When multiple windows of a program opens in Windows 7, they 'stack up' on the bottom toolbar. However, in Firefox 4 I get this 'stack effect' whenever I have multiple tabs. Is there anyway to make it so that each tab is just seen as a part of one Firefox program, so I don't have it stacking up.

This happened

Every time Firefox opened

== I download Firefox 4 Beta.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Type about:config into the location bar and press enter. You will get a warning dialog, accept the warning and you will be taken to a list of preferences. In the filter box type preview Double-click on the preference browser.taskbar.previews.enable to change its value to false This will disable the previews of tabs in the taskbar.