Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have version 4.0 beta2, I need to be able to enlarge the type on a web page ( not all web pages) how do I do this ?

  • 2 trả lời
  • 24 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

need to enlarge type on a page ( I do not won't to do this as a default on all pages. ) I play certain games they do not need to be enlarged. How do I go about just enlarging the type on the pages as I need to on a web page

This happened

Every time Firefox opened

== when in stall around 7/20/10

Giải pháp được chọn

See the Font size and zoom - increase the size of web pages and Font size and zoom - increase the size of web pages articles. Though they were written for earlier versions of Firefox they also work with Firefox 4.0b2

If you need to access the View menu and it is hidden, press the Alt key to temporarily display the menu bar.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

See the Font size and zoom - increase the size of web pages and Font size and zoom - increase the size of web pages articles. Though they were written for earlier versions of Firefox they also work with Firefox 4.0b2

If you need to access the View menu and it is hidden, press the Alt key to temporarily display the menu bar.

more options

thank you it works