Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I create a new folder, one of my existing folders in another location is being renamed to the new folder's name.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

This has happened twice in the past week. When I create a new folder nested inside two other existing folders, another folder in another branch is renamed to the newly-created folder's name. The folder that is being renamed is inside the Links folder. (I am not expecting an answer. I cannot find another place where I can report an issue with the browser.)

Tất cả các câu trả lời (1)