Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I've recently set up microsoft office exchange and would like that to be my default emailer. How do I get firefox to open the exchange and not outlook when I want to click an email link?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I would like Microsoft exchange to be my default emailer. How do I stop outlook being the default when I click on an email link

Tất cả các câu trả lời (1)

more options