Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

After I have dowvloaded a game and starts to play I get a message thats says: Put the right CD in the CD-ROM player and press OK. What´s wrong and what can I do about it?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Moses

more options

I cannot play a game I have downloaded.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This is not a question about Firefox. This forum is for Firefox browser only.