Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why can't I wipe my address bar clean, even after deleting all my history? I ticked everything but my address bar is still full of the website adresses I've visited and it still does the autocomplete when I type in as if my browsing history is still there

  • 1 trả lời
  • 41 gặp vấn đề này
  • 342 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Why can't I wipe my address bar clean, even after deleting all my history? I ticked everything but my address bar is still full of the website adresses I've visited and it still does the autocomplete when I type in as if my browsing history is still there. The e-mail address/profile name autocomplete however, still gets wiped clean after deleting the history and that's how I know that clearing my private data still works. At least, partly. Help!

This happened

Every time Firefox opened

== It didn't used to do this but over time it's started to develop.

Tất cả các câu trả lời (1)