Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I make each new tab go to the same home page when I open it?

  • 2 trả lời
  • 259 gặp vấn đề này
  • 4112 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rmgross1

more options

How can I make each new tab go to the same home page when I open it? I want each new tab to automatically go to my iGoogle page.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

Found the answer in another thread discussing the same problem. Hit Ctrl and click the Home icon at the same time. Works great!