Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot send emails since new hotmail layout. Have updated browser bar

  • 2 trả lời
  • 24 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

I have not been able to send emails since hotmail altered layout of their site. Browser has been updated

URL of affected sites

http://

I have not been able to send emails since hotmail altered layout of their site. Browser has been updated == URL of affected sites == http://

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

have the samne problem

more options

Anyone any idea what we can do. It is so frustrating not being able to email anyone. C'mon Firefox, help us out. In plain language please.