Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox won't update. It downloads and says 'unable to verify the integrity of the incremental update', so it downloads the complete update package

  • 1 trả lời
  • 92 gặp vấn đề này
  • 62 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox won't update. It downloads and says 'unable to verify the integrity of the incremental update', so it downloads the whole version. But this doesn't work. Even if I download using Safari it won't install.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

See http://kb.mozillazine.org/Installing_Firefox#Mac_OS_X ..... Download a new copy of the Firefox program: http://www.mozilla.com/firefox/all.html Trash the current Firefox application to do a clean reinstall. Install the new version that you have downloaded. Your profile data is stored elsewhere in the Firefox Profile Folder, so you won't lose your bookmarks and other personal data.