Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks search tells me if I have a particular bookmark but not where it is filed

  • 1 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Years ago when Netscape was the browser of choice for those who didn't use Internet Explorer, the Netscape bookmarks had a search feature where it would tell you not only if you had saved a particular bookmark but also the folder where you filed it. IIRC, about six years ago Netscape stopped informing the user where the bookmark you were searching for was filed. It seemed odd to me that Netscape dropped this feature, and Firefox doesn;t have it either. The Firefox search feature only tells you if you have the bookmark. Right now I can't tell where I filed a bookmark and it is frustrating me trying to locate where I filed it.

My question: is there a Firefox add-on that will tell me where the bookmark has been filed?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn