Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I make my home pages come up as app tabs in firefox 4 beta?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

I am running firefox 4 beta. I want my home pages to always come up as app-tabs. How do I do this?

This happened

Every time Firefox opened

== has always happened

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

this will happen in the next beta as it don't work at the moment since it's beta..