Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Browser websites menu missing,found my tools and history,was told to press Alt and vr?

  • 1 trả lời
  • 27 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options
lost my tools,history menu and website browser menu.Asked advice got tools back but website browser is still missing.Have tried support help was told to press Alt and vr together cannot find vr button?.

Giải pháp được chọn

You press the Alt key, and then the V key, followed by T and finally M

For more details see Restore the Menu bar in Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 4

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You press the Alt key, and then the V key, followed by T and finally M

For more details see Restore the Menu bar in Firefox.