Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Changing the "Bookmarked page's little picture" in the bookmark toolbar

  • 2 trả lời
  • 25 gặp vấn đề này
  • 368 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I would like to change somehow some of my "Bookmarked page's little picture" in the bookmark toolbar, because some of them do not have any picture at all and since I am usually deleting the whole word description of the bookmark, it makes me quite lost when I am trying to find them in my bookmarks toolbar.

Keep up your good work :)

Thanks, Dom.

Giải pháp được chọn

Use one of these extensions: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/7849/ or https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/3176/

You'll need to come up with your own images though, none are included with either extension.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Use one of these extensions: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/7849/ or https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/3176/

You'll need to come up with your own images though, none are included with either extension.