Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I reset all of the tool bars and browser address bar on Firfox?

  • 1 trả lời
  • 42 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I deleted all of the tool bars including browswe address baron firefox and now can´t get them back. Firefox opens the last site used. (I have limited computer knowledgeble)

This happened

Every time Firefox opened

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.5; InfoPath.2)

Giải pháp được chọn

In Firefox 3.6 and later on Windows you can hide the menu bar via "View > Toolbars" or via the right click context menu on a toolbar. Press F10 or press and hold the Alt key down to bring up the menu bar temporarily. Go to "View > Toolbars" or right-click the menu bar or press Alt+V T to select which toolbars to show or hide (click on an entry to toggle the state).

See also Restore the Menu bar in Firefox and http://kb.mozillazine.org/Toolbar_customization

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 10

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

In Firefox 3.6 and later on Windows you can hide the menu bar via "View > Toolbars" or via the right click context menu on a toolbar. Press F10 or press and hold the Alt key down to bring up the menu bar temporarily. Go to "View > Toolbars" or right-click the menu bar or press Alt+V T to select which toolbars to show or hide (click on an entry to toggle the state).

See also Restore the Menu bar in Firefox and http://kb.mozillazine.org/Toolbar_customization