Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 4b2 hangs after no more than 15 minutes

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

With no extensions enabled, FF4b2 hangs after a short while. I don't really know how to get more information on this.

Another way to hang FF is to open the add-on manager and click "Update add-ons"

This happened

Every time Firefox opened

== I upgraded to b2 from FF4b1 and tried to upgrade add-ons

Tất cả các câu trả lời (1)

more options