Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am trying to transfer an old profile into Windows 7, but the AppData folder does not show up under my name folder in USERS. How can I find it?

  • 1 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 135 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I go to Help & Troubleshooting & click Open Containing Folder I get a Windows Explorer window that shows the file path including Used-Edward-AppData, etc. But when I click on the little triangle to the right of Edward the drop down menu does not include AppData and if I just go into Windows Explorer and Users-Edward, there is no AppData folder. So I cannot overwrite the profile file with the saved profile info from my earlier laptop. The folder symbol next to Edward has a lock on it but I don't know what that means or how to unlock it.

Giải pháp được chọn

%AppData% is the name of an environment variable. On XP that variable points to C:\Documents and Settings\<user>\Application Data\

"Application Data" in XP/Win2K and "AppData" in Vista/Windows 7 are hidden folders, use %APPDATA% in the File name field See http://kb.mozillazine.org/Show_hidden_files_and_folders


You can use Help > Troubleshooting Information > Profile Directory > Open Containing folder See also Use the Troubleshooting Information page to help fix Firefox issues

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

%AppData% is the name of an environment variable. On XP that variable points to C:\Documents and Settings\<user>\Application Data\

"Application Data" in XP/Win2K and "AppData" in Vista/Windows 7 are hidden folders, use %APPDATA% in the File name field See http://kb.mozillazine.org/Show_hidden_files_and_folders


You can use Help > Troubleshooting Information > Profile Directory > Open Containing folder See also Use the Troubleshooting Information page to help fix Firefox issues