Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I would like to remove the urss bar or at least move it to another line

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I would like to remove the urss bar or else move it to another row.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

urss bar? what's that? a toolbar that you installed?

View > Toolbars - un-check it to hide it or Tools > Addons >> Extensions and un-install it