Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want to sort the bookmark folders, not the items in those folders

  • 3 trả lời
  • 53 gặp vấn đề này
  • 35 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

The book mark folders cannot be sorted. I dont want to sort the book marks in the folders but the folders themselves. why should i have to go into Organize bookmarks to do it when it is forgotten as soon as I exit. That is stupidl

Giải pháp được chọn

Sorry, that is the way "Organize Bookmarks" works. It is a temporary sort for that view only, which persists for only as long as that Library window is open.

https://support.mozilla.com/en-US/kb/Sorting+bookmarks

to open the Bookmarks sidebar, then open the Bookmarks Menu folder. Right-click the Bookmarks Menu folder and select Sort by Name. That will alpha sort the primary folder level first, followed by all the "loose" bookmarks that are in the Bookmarks Menu folder, which contains all your bookmarks except for the ones in the Bookmarks Toolbar folder. To sort further, you can do it folder by folder within the primary level.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Sorry, that is the way "Organize Bookmarks" works. It is a temporary sort for that view only, which persists for only as long as that Library window is open.

https://support.mozilla.com/en-US/kb/Sorting+bookmarks

to open the Bookmarks sidebar, then open the Bookmarks Menu folder. Right-click the Bookmarks Menu folder and select Sort by Name. That will alpha sort the primary folder level first, followed by all the "loose" bookmarks that are in the Bookmarks Menu folder, which contains all your bookmarks except for the ones in the Bookmarks Toolbar folder. To sort further, you can do it folder by folder within the primary level.

more options

If so many users are having the same problem, now 14, is Firefox (Mozilla) considering an update to the Bookmarks Organizer??

more options

You can also right click a folder in the left pane in the Bookmarks Manager to sort that folder (Sort By Name).

See also http://kb.mozillazine.org/Sorting_and_rearranging_bookmarks_-_Firefox