Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get a menu bar at the top of the page?

  • 2 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi SilverAngel

more options

I upgraded to the latest version of Firefox this morning. I have no menu bar at the top of the page. I did the alt version and then went to help to download the extension like one of the pages said. There were no new extensions.

This happened

Every time Firefox opened

== 8/1/10

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Try the options in the Restore the Menu bar in Firefox article.

more options

Press the Alt key to show the menu bar. Click on View, then Toolbars and tick Menu Bar. Simple as that, it took me 3 hours yesterday to find this out myself by accident.