Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

upon opening, does not show current date, must manually refresh page

  • 1 trả lời
  • 14 gặp vấn đề này
  • 53 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

when initially opening firefox, it does not reflect the current date. I must refresh the screen to go to the current date.

This happened

Every time Firefox opened

== past week or two, cause unknown

Giải pháp được chọn

A possible workaround is to use Delete browsing, search and download history on Firefox to clear the browser cache on exit. That will make Firefox load the pages from the server instead of using the version in the cache.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

A possible workaround is to use Delete browsing, search and download history on Firefox to clear the browser cache on exit. That will make Firefox load the pages from the server instead of using the version in the cache.