Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I'm told I'm told I don't have enough priviledges to install the latest software... I do

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I've downloaded the latest update. When I go to install, I'm told I don't have enough privileges. I AM the owner and administrator of this computer. What's up?

== When I downloaded 3.6.8

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

See http://kb.mozillazine.org/Installing_Firefox#Mac_OS_X ..... If you have Mac OS X 10.4 or newer then do this: Download a new copy of the Firefox program: http://www.mozilla.com/firefox/all.html Trash the current Firefox application to do a clean reinstall. Install the new version that you have downloaded. Your profile data is stored elsewhere in the Firefox Profile Folder, so you won't lose your bookmarks and other personal data.