Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Still no answer for the Flash Plugin Crash

  • 1 trả lời
  • 29 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Despite forums galore and answers galore, the continuing Flash Plugin is still crashing. This happens on Safari, Chrome and IE as well as Firefox. It's obviously an Adobe issue but no one is addressing that. Considering the major consternation over the web, can we (the world) have a resolution please!

Despite forums galore and answers galore, the continuing Flash Plugin is still crashing. This happens on Safari, Chrome and IE as well as Firefox. It's obviously an Adobe issue but no one is addressing that. Considering the major consternation over the web, can we (the world) have a resolution please!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You know the cause - Adobe Flash - so why not post in the Adobe support forum instead of here? http://forums.adobe.com/index.jspa

Have you considered using the Flashblock extension to give you some control over Flash presentations on all websites? https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/433/

Flash won't run until you click the "button" to run each Flash presentation that you may want to view, giving you control over what is allowed to run.