Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My mac is too old for Firefox 3.6.8. Every time I try to download it says corrupt image. Is there an older Firefox to download? I have a Power Mac G4, OS X Version 10.3.9

  • 1 trả lời
  • 73 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

My mac is too old for Firefox 3.6.8. Every time I try to download it says corrupt image. Is there an older Firefox to download? I have a Power Mac G4, OS X Version 10.3.9. I bought it used in 2005.

This happened

Not sure how often

== It has gotten worse. Now I can't access my hotmail.

My mac is too old for Firefox 3.6.8. Every time I try to download it says corrupt image. Is there an older Firefox to download? I have a Power Mac G4, OS X Version 10.3.9. I bought it used in 2005. == This happened == Not sure how often == It has gotten worse. Now I can't access my hotmail.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

2.0.0.20 is the last version that works in OS 10.3.9 and your useragent indicates you already have it.