On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox 4 beta 1/2 dont have the window title bar

  • 3 trả lời
  • 43 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

If i choose to hide the menu bar, I can see the orange "firefox" button but there is no windows title bar that has the min, max, and X buttons. Like this title bar is cleanly chopped off.

However running firefox as admin doesn't have this issue.

This happened

Every time Firefox opened

== after installation

If i choose to hide the menu bar, I can see the orange "firefox" button but there is no windows title bar that has the min, max, and X buttons. Like this title bar is cleanly chopped off. However running firefox as admin doesn't have this issue. == This happened == Every time Firefox opened == after installation

Giải pháp được chọn

Are you using a persona?

See https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=574833 - Installing Persona theme completely covers the caption buttons

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Are you using a persona?

See https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=574833 - Installing Persona theme completely covers the caption buttons

more options

Yeah, the mozilla one. Firefox B.

more options

Thanks! Removing the persona fixed the problem. I will use this workaround for now.