Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When right-click tab, why close tab at bottom of list, can I move it to top?

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

It bugs me that in order to close a tab by right click that the close tab option is all the way at the bottom of the drop-down list. Is there a way I can move that option to the top of that list since this is all I ever want to do with it?

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can look at this extension: Menu Editor: https://addons.mozilla.org/firefox/addon/710

more options

Or, middle-click on the Tab to close it.