Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

saving a password

  • 4 trả lời
  • 92 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have told firefox not to store passwords for a particular site. now I want to add some but I can't make firefox remember them. How do I make the question bar appear so that I can save the information ?

Giải pháp được chọn

Open the Options dialog (in the menus select Tools > Options) In the Options dialog select the Security panel. In the Passwords section click on the Exceptions button. If the site is listed there, remove it. You should then be asked to save the password the next time you log into the site.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Open the Options dialog (in the menus select Tools > Options) In the Options dialog select the Security panel. In the Passwords section click on the Exceptions button. If the site is listed there, remove it. You should then be asked to save the password the next time you log into the site.

more options

I have tried this solution many times, but when I click on Exceptions, there is not one site listed, ever!

more options

Does that happen on every side where you try to save a password?

See: