Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to reset the size of the window back to smaller (Currenly whole sceen)

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 35 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi danieldesira

more options

Yesterday I tested to use Firefox on a whole screen mode. I installed an icon to a nav menu "whole screen". I can only get the screen bigger. How can I reset the size back to smaller. I have a 27" screen.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Do you mean full screen?

more options

Yes sorry I mean full screen !!! Do I need to remoeve the icon Full screen from the nav bar to be able to get back the smaller window? At the moment Firefox fill out the whole 27" screen.

more options

Click on the fullscreen button once again. I don't whether that works cause I don't have a mac.