Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Live Bookmarks no longer work on Mac OS X, Clicking on RSS feed hangs Firefox

  • Không có trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Live Bookmarks no longer appear to work. Clicking on RSS feeds in the address bar hangs the browser. Operating system is Mac OS x

This happened

Every time Firefox opened

== After update to 3.5 or 3.6