Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FIREFOX NOTES WITH UPGRADE, "CONSTRUCT CORRUPT"

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

ATTEMPTING TO UPGRADE: CONSTANT RESPONSE: CORRUPT IMAGE!

URL of affected sites

http://

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox 2.0.0.20 is the last ever release for Mac OSX 10.3.9 and earlier versions, is that what you have.