Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why did FireFox FORCE a close while we were doing 'secure' internet banking???

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi silkphoenix

more options

Why did FireFox FORCE a close while we were doing 'secure' internet banking???

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

What do you mean by "FORCE a close"? Do you mean "Crash"? If so, is there an error message?

more options

Firefox did not "crash". A window popped up that said Firefox was going to close. It would not allow any action other than to click "OK". It was not only VERY annoying, it was rude! I do not believe that software should ever act like that. There was no error message, and when I re-opened Firefox, the only pop-up message was one which offered an add-on, called "remember me" or some such #*^##@* thing. -Dave