Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox 4.0 beta will not respond when a new URL is typed, and when i press enter

  • 2 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

currently i cannot enter websites, when there is an address in the URL bar, and when i press enter it will not work.

ive tested this with FF 3.6.6 and IE 7 and also Chrome, and i dont have the same problem.

i also couldnt seem to find a link to report this as a beta tester >_>

This happened

Every time Firefox opened

== a little while after i started using 4.0 beta

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Same Problem in Firefox 4.0b2

more options