Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

4b2 causes problem with javascript

  • 1 trả lời
  • 20 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Error after upgrading

This happened

Every time Firefox opened

after upgrading to 4b2

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152)

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode to check if one of your add-ons is causing your problem (switch to the DEFAULT theme: Tools > Add-ons > Themes). See Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems and Troubleshoot issues with plugins like Flash or Java to fix common Firefox problems

If it does work in Safe-mode then disable all your extensions and then try to find which is causing it by enabling one at a time until the problem reappears. You can use "Disable all add-ons" on the Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode start window to disable all extensions. You have to close and restart Firefox after each change via "File > Exit" (Mac: "Firefox > Quit"; Linux: "File > Quit")


You can also discuss issues with Namoroka 3.6 and Minefield 4.0 nightly and alpha/beta builds at the MozillaZine Firefox Builds forum. That forum is better suited to discuss such issues. You need to register on the MozillaZine forum site in order to post at that forum.

See http://forums.mozillazine.org/viewforum.php?f=23

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode to check if one of your add-ons is causing your problem (switch to the DEFAULT theme: Tools > Add-ons > Themes). See Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems and Troubleshoot issues with plugins like Flash or Java to fix common Firefox problems

If it does work in Safe-mode then disable all your extensions and then try to find which is causing it by enabling one at a time until the problem reappears. You can use "Disable all add-ons" on the Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode start window to disable all extensions. You have to close and restart Firefox after each change via "File > Exit" (Mac: "Firefox > Quit"; Linux: "File > Quit")


You can also discuss issues with Namoroka 3.6 and Minefield 4.0 nightly and alpha/beta builds at the MozillaZine Firefox Builds forum. That forum is better suited to discuss such issues. You need to register on the MozillaZine forum site in order to post at that forum.

See http://forums.mozillazine.org/viewforum.php?f=23