Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't install firefox 3.5. After I download it, it doesn't come up.

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I have download firefox 3.5 many times. It downloads, but the firefox icon doesn't appear. I move the disk image to applications, but when I click on it, nothing happens.

Everytime I have tried to install firefox.

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10_4_11; en) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) Version/4.1 Safari/533.16

Tất cả các câu trả lời (1)