Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

IRS forms won't display on screen; this just started.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 45 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TXGuy

more options

Recently, IRS forms will not display on my screen. I have a Mac and it used to display these forms on the screen. Could the problem be caused by a recent version of Firefox Mozilla.

URL of affected sites

http://

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Check to see if your Adobe Acrobat & Reader Plug-in is current; IRS forms use Adobe Reader/Acrobat for their forms. Also see if your Java and Shockwave Flash (aka Adobe Flash) are current.

Check your plugins here: http://www.mozilla.com/en-US/plugincheck/

See the following for instructions for updating your plugins if they are not current: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Using+the+Adobe+Reader+plugin+with+Firefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Using+the+Java+plugin+with+Firefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Managing+the+Flash+plugin