Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox says im using a theme but the settings haven't changed?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi there, I was browsing the personas gallery to choose a new theme for my browser. It says that I was now 'wearing' the new theme - but nothing had changed? Have I got the wring settings somewhere?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Maybe a problem with the preferences. See http://kb.mozillazine.org/Preferences_not_saved

Do you see that persona in Tools > Add-ons > Themes ?

See also: Use themes to change the look of Firefox http://kb.mozillazine.org/Themes (Lightweight theme)