Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

No longer opens webpages and links in tabs, but new browser windows instead. I have the check box for tabs selected and have FF 3.6.8 on a MAC?

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Svetlana

more options

Tabbed browsing doesn't work. Opens in a new browser instead

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I want to ask for more information. Does File - New Tab open a new tab? Does the issue happen in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode?

more options

Thanks. It stopped doing it as soon as I posted this question.