Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I move or get rid of the green McAfee button in upper left screen corner. Cause 1/2 inch of screen to be tied up for one button.

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 503 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Shawn

more options

Green McAfee button ties up 1/2 row of available screen for a single button. Any way to move or delete this button?

This happened

Every time Firefox opened

== From install

Giải pháp được chọn

What extensions do you have? Check by going to Tools | add-ons | extensions panel

Uninstalling Extensions:

Extensions:

1. On the menu bar, select Tools

2. Add-ons

3. Select the extension you want to uninstall.

4. Click Uninstall . Again when prompted

You will need to restart Firefox

It may also be listed in Control Panel | Add or remove programs

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

What extensions do you have? Check by going to Tools | add-ons | extensions panel

Uninstalling Extensions:

Extensions:

1. On the menu bar, select Tools

2. Add-ons

3. Select the extension you want to uninstall.

4. Click Uninstall . Again when prompted

You will need to restart Firefox

It may also be listed in Control Panel | Add or remove programs