Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How long time is going to support Firefox Windows 2009 Operatin System?

  • 1 trả lời
  • 28 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

We are evaluating a Operating System migration from windows 2000 to windows 7. The problem is that we are not going to be able to migrate all the desktop. So we would like to know how long time is going to be firefox available for windows 2000 Operating System? Thanks a lot,

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; InfoPath.2; OfficeLiveConnector.1.4; OfficeLivePatch.1.3)

Giải pháp được chọn

The Firefox 4.0 betas have already broken support on Windows2000, as of 7/7 or 7/8 on the Nightly's and in 4.0b2 version which is from after that date. That particular problem might be fixed, but officially 4.0 will only support WinXP SP3 and newer versions of Windows. The Firefox 3.6.x versions will maintain support for W2K until that version is put-to-rest next year.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 11

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

The Firefox 4.0 betas have already broken support on Windows2000, as of 7/7 or 7/8 on the Nightly's and in 4.0b2 version which is from after that date. That particular problem might be fixed, but officially 4.0 will only support WinXP SP3 and newer versions of Windows. The Firefox 3.6.x versions will maintain support for W2K until that version is put-to-rest next year.